Privacy

iPractice B.V. deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. iPractice deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Doorgifte buiten de EER

iPractice B.V. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt iPractice B.V. ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

iPractice B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. iPractice B.V. hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);

 2. Medische gegevens die worden verstrekt tijdens online consult die worden gekoppeld aan het medische dossier: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);

 3. Persoons- & chatgegevens die worden verstrekt tijdens online consult (cache): duur van de behandeling. 

 4. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 5. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 6. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 7. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

 

Website, cookies, en vergelijkbare technieken

iPractice B.V. is een zorgverlener. Onze website gebruiken wij hoofdzakelijk als instrument om toekomstige cliënten te bereiken. De website is daarom vrij van technieken ten behoeve van (re)marketing. 

 

Om het gebruiksgemak van onze website te verhogen en de technische werking te waarborgen maken wij op onze website gebruik van functionele cookies. Daarnaast maken wij gebruiken van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Dit doen we met behulp van Google Analytics. Hierbij is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en staat ‘gegevens delen’ uit. 

 

 

Recht op inzage, aanpassing, en verwijdering van persoonsgegevens

Uw behandelaar kan u op uw verzoek de gegevens laten zien die in uw dossier zijn opgenomen. Uw behandelaar kan u ook een kopie van uw dossier verstrekken. Een verzoek om inzage of een kopie van uw dossier kunt u per e-mail bij ons indienen. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens in uw dossier onjuist zijn kunt u uw behandelaar verzoeken om deze gegevens te corrigeren.

 

Indien u uw persoonsgegevens wil laten verwijderen voor het verstrijken van de door ons opgegeven bewaartermijn kunt u hiervoor per email een verzoek indienen. Dit verzoek kan niet ingewilligd worden wanneer het gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan uzelf.

 

Wijzigingen privacy statement

iPractice B.V. kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van iPractice gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft over de wijze waarop iPractice B.V. persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen per email of dit bespreken met uw behandelaar. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan is het tevens mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij iPractice vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat dat privacy een belangrijk recht is. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze (toekomstige) cliënten.

 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data rust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.

 

Je gegevens zijn van jezelf

 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben

 • Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen

 • Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening

 • Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen

 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten.

 

Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt

 • Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn

 • Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering

 • Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht

 • Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens

 

Wij werken in een beveiligde omgeving, en met betrouwbare partners

 • Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn

 • Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid

 • Wij hebben dataverwerkingsovereenkomsten afgesloten met al onze partners

 

Wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen

 • Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg

 • Onze processen sluiten zoveel mogelijk aan bij de NEN7510 standaard voor de zorg. Wij werken er hard aan om deze certificering te bemachtigen

Bekijk hier het privacy statement van iPractice. 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan je contact met ons opnemen via team@ipractice.nl.

iPractice - de praktijk voor je dagelijks leven

iPractice is te gebruiken in: 

Amsterdam 

Amstelveen

Almere

Apeldoorn

Arnhem

Assen

Den Haag 

Den Bosch

Ede

Eindhoven

Enschede

Groningen

Haarlem

Heerlen

Helmond

Hilversum

Leeuwarden

 

Leiden 

Nijmegen

Meppel

Oss

Purmerend

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Venlo

Zaandam

Zoetermeer

Praktijk Keizersgracht

Keizersgracht 630

1017 ER Amsterdam

Nederland

+31 20 771 79 96

+316 154 881 22

KvK: 71629610

© 2019 iPractice